Rocznik Chojenski

Dla autorów

Redakcja RCh zaprasza do współpracy. Liczymy na teksty dotyczące historii i współczesności Chojny, historycznej Nowej Marchii, tzw. ziemi lubuskiej, nadodrzańskiej części Pomorza oraz Śląska.

  1. Redakcja RCh przyjmuje teksty nigdzie wcześniej niepublikowane, ewentualnie publikowane w innym niż polski języku. W drugim przypadku należy załączyć opis bibliograficzny pierwodruku.
 
  1. Teksty w formie elektronicznej należy przesyłać  pocztą  email na adres: redakcja@rocznikchojenski.pl.
 
  1. Prosimy używać edytora Word lub OpenOffice Writer, czcionka 12 Times New Roman, interlinia 1,5. Przypisy dolne, przy powtórnych cytowaniach skróty polskie (np. "dz. cyt.", nie: "op. cit.").
 
  1. Ilustracje w formacie jpeg, czarno-białe, w osobnych plikach (prosimy nie wklejać w tekst!). Autorzy ponoszą pełną odpowiedzialność za stan prawny przesłanych ilustracji, dlatego prosimy sprawdzić ich prawa autorskie i własnościowe. Do każdej ilustracji prosimy zamieścić opis z podaniem źródła.
 
  1. Cytaty w tekście powinny być ujęte w cudzysłów (nie kursywą). Tytuły artykułów i prac zwartych prosimy podawać kursywą, periodyków - w cudzysłowie.
 
  1. Do każdego artykułu (z wyjątkiem omówień, recenzji, polemik, wspomnień) prosimy dołączyć streszczenie (maks. 1 str. maszynopisu) z ewentualnym podaniem słownictwa specjalistycznego (w jęz. niemieckim i angielskim). Należy także zaopatrzyć tekst w słowa kluczowe (3) oraz zestawienie cytowanej literatury na końcu.
 
  1. Przesyłając tekst do publikacji autor potwierdza swoje wyłączne prawa do niego oraz wyraża zgodę na opublikowanie go w Internecie wraz z całym tomem (z dwuletnim opóźnieniem w stosunku do daty wydania tomu).
 
  1. Autorzy artykułów składając teksty wyrazają zgodę na poddanie się obowiązującej procedurze recenzyjnej (zob. zakładka "Recenzenci").
 
  1. Redakcja RCh nie płaci honorariów. Autorzy tekstów otrzymają egzemplarz autorski.
 
  1. Wersja drukowana (papierowa) jest wersją pierwotną publikacji.